О ХНВ-у (извод из Статута)

Вијеће је представничко тело националне мањине Хрвата на подручју Републике Србије, преко којега припадници хрватске националне мањине остварују своја права на мањинску самоуправу у подручју културе, образовања, информирања и службене употребе језика и писма, учествују у процесу одлучивања или самостално одлучују о питањима из наведених подручја. (Члан 2)

Вијеће обавља своју делатност у складу са Уставом Републике Србије, Закону и другим правним прописима, односно статуту и другим правним актима Вијећа, с циљем остваривања интереса хрватске националне мањине која живи на територији Републике Србије. (Члан 4)

Основни циљеви Вијећа су:

  1. Очување и јачање идентитета припадника хрватске националне мањине у Републици Србији;
  2. Пружање подршке у остваривању индивидуалних и колективних права хрватске националне мањине и њених припадника;
  3. Унапређење институционалног оквира у подручју културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма с циљем очувања и јачања националног идентитета Хрвата у Републици Србији;
  4. Осигурање пуне равноправности са већинским народом и припадницима других националних мањина односно остварење једнаких могућности хрватске националне мањине у Републици Србији;
  5. Потицање интеркултурних односа хрватске националне мањине с припадницима других националних мањина и већинскога народа. (Члан 5)

Оснивач Фондације „Спомен-дом бана Јосипа Јелачића“ је Национални савет хрватске националне мањине – Хрватско национално вијеће у Републици Србији.

Званична интернет презентација: https://hnv.org.rs/

КУЛТУРА

Хрвати у Републици Србији, према демографским показатељима, спадају у ред релативно малих мањина. Према попису становништва из 2011. године, у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) 57.900 особа се у националном смислу изјаснило Хрватима. Носилац културне стратегије Хрвата у Србији, с обзиром на њихову врсту, природу и дефинисање мисије су: Национални савет хрватске националне мањине – Хрватско национално вијеће, Завод за културу војвођанских Хрвата, хрватске удружења културе, друге хрватске институције (политичке, медијске…), Римокатоличка Црква, културне и научне установе и институције чији су оснивачи тела државне управе, појединци – уметници и научници.

Главни циљеви културне стратегије Хрвата у Републици Србији садржани су, са једне стране, у развоју културног стваралаштва, а с друге у очувању културне баштине.

Елементи стратегије по подручјима културе су: Традиционална култура, Књижевност и издаваштво, Научни живот, Ликовне уметности, Музичка уметност, Позориште и филм, Архив хрватске заједнице, Материјална и нематеријална културна баштина, Сарадња субјеката различитих подручја културе и Међусекторска сарадња.

Како је хрватска заједница тек 2002. стекла статус признате мањинске националне заједнице, још увек се налази у фази институционалне изградње, профилисања и развоја сопствених мањинских политика.

https://hnv.org.rs/

ОСНОВАНЕ УСТАНОВЕ / ЗАКЛАДЕ

Завод за културу војвођанских Хрвата

Завод за културу војвођанских Хрвата је прва професионална установа у култури војвођанских Хрвата, основана у марту 2008. године, ради очувања, унапређења и развоја културе хрватске мањинске заједнице у Војводини. Темељна програмска мисија је рад на научним, стручним, развојним и примењеним истраживањима на подручју културе, уметности и науке војвођанских Хрвата и рад на подручју библиографије и архивистике, менаџменту и едукацији у култури. Завод развија међународну сарадњу на подручјима науке, културе и уметности војвођанских Хрвата ради унапређивања и развијања међународне културне сарадње хрватске националне заједнице у Војводини са својом матичном земљом и суседним земљама.

Адреса: Улица Лазе Мамужића 22, Суботица.
http://www.zkvh.org.rs/

КРО-фонд

Фондација ,,Кро-Фонд“, са седиштем у Суботици, основана је 4. Јуна 2019. године Одлуком Националног савета хрватске националне мањине – Хрватског националног вијећа у Републици Србији са циљем прикупљања средстава за финансирање активности и пројеката из подручја образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писма.

Адреса: Прерадовићева улица 11, Суботица.

Фондација „Спомен-дом бана Јосипа Јелачића“

Фондација „Спомен-дом бана Јосипа Јелачића“ са седиштем у Петроварадину, основана је 24. марта 2020. одлуком Националног савета хрватске националне мањине – Хрватског националног вијећа у Републици Србији са циљем очувања, неговања и презентирања савремене и традиционалне културе Хрвата из Петроварадина, и промовисање и унапређивања науке, образовања и културних удружења хрватске националне мањине.

Адреса: Улица Владимира Назора 3, Петроварадин.
https://spomendombanajelacica.rs/

Фондација „Антун Густав Матош“

Фондација „Антун Густав Матош“ са седиштем у Београду, основана је 4. новембра 2020. године Одлуком Националног савета хрватске националне мањине – Хрватског националног вијећа у Републици Србији с циљем очувања, неговања и презентовања савремене и традиционалне културе Хрвата из Београда и промоције и унапређење науке, образовања и уметности хрватске националне мањине.

Адреса: Студентски трг 10, Београд.